柳梢青

作者:陈允平

柳梢青原文及朗读

藓迹苔痕。
香浮砚席,影蘸吟尊。
雪正商量,同云淡淡,微月昏昏。
孤山往事谁论。
但招得、逋仙断魂。
客里相逢,数枝驿路,千树江村。

柳梢青拼音版

xiǎn jī tái hén
xiāng fú yàn xí, yǐng zhàn yín zūn
xuě zhèng shāng liáng, tóng yún dàn dàn, wēi yuè hūn hūn
gū shān wǎng shì shuí lùn
dàn zhāo dé bū xiān duàn hún
kè lǐ xiāng féng, shù zhī yì lù, qiān shù jiāng cūn

岱山中学诗词网