解连环

作者:陈允平

解连环原文及朗读

寸心谁托。
望潇湘暮碧,水遥云邈。
自绣带、同翦合欢,奈鸳枕梦单,凤帏寒薄。
澹月梨花,别后伴、情怀萧索。
念伤春渐懒,病酒未,两愁无药。
魂销翠兰紫若。
任钗沉鬓影,香沁眉角。
怅画阁、尘满妆台,但玉佩依然,宝筝闲却。

解连环拼音版

cùn xīn shuí tuō
wàng xiāo xiāng mù bì, shuǐ yáo yún miǎo
zì xiù dài tóng jiǎn hé huān, nài yuān zhěn mèng dān, fèng wéi hán báo
dàn yuè lí huā, bié hòu bàn qíng huái xiāo suǒ
niàn shāng chūn jiàn lǎn, bìng jiǔ wèi, liǎng chóu wú yào
hún xiāo cuì lán zǐ ruò
rèn chāi chén bìn yǐng, xiāng qìn méi jiǎo
chàng huà gé chén mǎn zhuāng tái, dàn yù pèi yī rán, bǎo zhēng xián què

岱山中学诗词网