相思引

作者:陈允平

相思引原文及朗读

金谷园林锦绣香。
踏青挑菜又相将。
凤台人远,离思入三湘。
花着雨添红粉重,柳随风曳碧丝长。
薄情鸾燕,春去怎商量。

相思引拼音版

jīn gǔ yuán lín jǐn xiù xiāng
tà qīng tiāo cài yòu xiāng jiāng
fèng tái rén yuǎn, lí sī rù sān xiāng
huā zhāo yǔ tiān hóng fěn zhòng, liǔ suí fēng yè bì sī zhǎng
bó qíng luán yàn, chūn qù zěn shāng liáng

岱山中学诗词网