菩萨蛮

作者:刘辰翁

菩萨蛮原文及朗读

江波何似西湖曲。
村烟相对峰南北。
何处不青青。
青青是汉茔。
长亭芳草路。
寒食谁家墓。
旧日厌残红。
人行九里松。

菩萨蛮拼音版

jiāng bō hé sì xī hú qū
cūn yān xiāng duì fēng nán běi
hé chǔ bù qīng qīng
qīng qīng shì hàn yíng
cháng tíng fāng cǎo lù
hán shí shuí jiā mù
jiù rì yàn cán hóng
rén xíng jiǔ lǐ sōng

岱山中学诗词网