鹊桥仙

作者:刘辰翁

鹊桥仙原文及朗读

天香吹下,烟霏成路。
飒飒神光暗度。
桥边犹记泛槎人,看赤岸、苔痕如古。
长空皓月,小风斜露。
寂寞江头独步。
人间何处得飘然,归梦入、梨花春雨。

鹊桥仙拼音版

tiān xiāng chuī xià, yān fēi chéng lù
sà sà shén guāng àn dù
qiáo biān yóu jì fàn chá rén, kàn chì àn tái hén rú gǔ
cháng kōng hào yuè, xiǎo fēng xié lù
jì mò jiāng tóu dú bù
rén jiān hé chǔ dé piāo rán, guī mèng rù lí huā chūn yǔ

岱山中学诗词网