踏莎行

作者:刘辰翁

踏莎行原文及朗读

壁彩笼尘,金吾掠路。
海风吹断楼台雾,无人知是上元时,一夜月明无着处。
早是禁烟,朝来冻雨。
东风自放银花树。
雪晴须有踏青时,不成也待明年去。

踏莎行拼音版

bì cǎi lóng chén, jīn wú lüè lù
hǎi fēng chuī duàn lóu tái wù, wú rén zhī shì shàng yuán shí, yī yè yuè míng wú zhuó chù
zǎo shì jìn yān, zhāo lái dòng yǔ
dōng fēng zì fàng yín huā shù
xuě qíng xū yǒu tà qīng shí, bù chéng yě dài míng nián qù

岱山中学诗词网