唐多令

作者:刘辰翁

唐多令原文及朗读

风露小瀛洲。
斜河倒海流。
人间尘、不到琼楼。
错向五陵陵上望,几回月、几回秋。
落日太湖头。
垂虹今是不。
醉尊前、往往成愁。
便有扁舟西子在,无汗漫、与君游。

唐多令拼音版

fēng lù xiǎo yíng zhōu
xié hé dào hǎi liú
rén jiān chén bú dào qióng lóu
cuò xiàng wǔ líng líng shàng wàng, jǐ huí yuè jǐ huí qiū
luò rì tài hú tóu
chuí hóng jīn shì bù
zuì zūn qián wǎng wǎng chéng chóu
biàn yǒu piān zhōu xī zǐ zài, wú hàn màn yǔ jūn yóu

岱山中学诗词网