霓裳中序第一

作者:刘辰翁

霓裳中序第一原文及朗读

银河下若木。
暖涨一川春雾绿。
白凤徘徊清淑。
似沉水无烟,汤千斛。
柔肌暗粟。
想临流、娇喷轻触。
空恨恨,何人热恼,却忆冷泉掬。
酥玉。
未谙汤沐。
深又浅、荡摇心目。
云蒸雨渍翻覆。
泛影浮红,飘飘相逐。
裳衣还未欲。

霓裳中序第一拼音版

yín hé xià ruò mù
nuǎn zhǎng yī chuān chūn wù lǜ
bái fèng pái huái qīng shū
shì chén shuǐ wú yān, tāng qiān hú
róu jī àn sù
xiǎng lín liú jiāo pēn qīng chù
kōng hèn hèn, hé rén rè nǎo, què yì lěng quán jū
sū yù
wèi ān tāng mù
shēn yòu qiǎn dàng yáo xīn mù
yún zhēng yǔ zì fān fù
fàn yǐng fú hóng, piāo piāo xiāng zhú
shang yī hái wèi yù

岱山中学诗词网