绿盖舞风轻・绿尽舞风轻

作者:周密

绿盖舞风轻・绿尽舞风轻原文及朗读

玉立照新妆,翠盖亭亭,凌波步秋绮。
真色生香,明摇淡月,舞袖斜倚。
耿耿芳心,奈千缕、情思萦系。
恨开迟、不嫁东风,颦怨娇蕊。
花底谩卜幽期,素手采珠房,粉艳初退。
雨湿铅腮,碧云深、暗聚软绡清泪。

绿盖舞风轻・绿尽舞风轻拼音版

yù lì zhào xīn zhuāng, cuì gài tíng tíng, líng bō bù qiū qǐ
zhēn sè shēng xiāng, míng yáo dàn yuè, wǔ xiù xié yǐ
gěng gěng fāng xīn, nài qiān lǚ qíng sī yíng xì
hèn kāi chí bù jià dōng fēng, pín yuàn jiāo ruǐ
huā dǐ mán bo yōu qī, sù shǒu cǎi zhū fáng, fěn yàn chū tuì
yǔ shī qiān sāi, bì yún shēn àn jù ruǎn xiāo qīng lèi

岱山中学诗词网