风入松

作者:周密

风入松原文及朗读

柳梢烟软已璁珑。
娇眼试东风。
情思又逐青丝乱,剩寒轻、犹恋芳栊。
笋玉新栽早燕,杏钿时引晴蜂。
当时兰柱系花骢。
人在小楼东。
莺娇戏索迎春句,爱露笺、新染香红。
未信闲情便懒,探花拚醉琼锺。

风入松拼音版

liǔ shāo yān ruǎn yǐ cōng lóng
jiāo yǎn shì dōng fēng
qíng sī yòu zhú qīng sī luàn, shèng hán qīng yóu liàn fāng lóng
sǔn yù xīn zāi zǎo yàn, xìng diàn shí yǐn qíng fēng
dāng shí lán zhù xì huā cōng
rén zài xiǎo lóu dōng
yīng jiāo xì suǒ yíng chūn jù, ài lù jiān xīn rǎn xiāng hóng
wèi xìn xián qíng biàn lǎn, tàn huā pàn zuì qióng zhōng

岱山中学诗词网