春光好

作者:李之仪

春光好原文及朗读

霜压晓,月收阴。
斗寒深。
看尽烛花金鸭冷,卷残衾。
卯酒从谁细酌,余香无计重寻。
空把夜来相见梦,冩文琴。

春光好拼音版

shuāng yā xiǎo, yuè shōu yīn
dòu hán shēn
kàn jǐn zhú huā jīn yā lěng, juǎn cán qīn
mǎo jiǔ cóng shuí xì zhuó, yú xiāng wú jì zhòng xún
kōng bǎ yè lái xiāng jiàn mèng, xiě wén qín

岱山中学诗词网