踏莎行

作者:张炎

踏莎行原文及朗读

柳未三眠,风才一讯。
催人步吹笙径。
可曾中酒似当时,如今却是看花病。
老愿春迟,愁嫌昼静。
秋千院落寒犹剩。
卷帘休问海棠开,相传燕子归来近。

踏莎行拼音版

liǔ wèi sān mián, fēng cái yī xùn
cuī rén bù chuī shēng jìng
kě céng zhōng jiǔ shì dāng shí, rú jīn què shì kàn huā bìng
lǎo yuàn chūn chí, chóu xián zhòu jìng
qiū qiān yuàn luò hán yóu shèng
juàn lián xiū wèn hǎi táng kāi, xiāng chuán yàn zi guī lái jìn

岱山中学诗词网