绿头鸭・多丽

作者:无名氏

绿头鸭・多丽原文及朗读

敛同云。
破腊雪霁前村。
占阳和、孤根先暖,数枝已报新春。
如青女、谩同素质,笑姑射、难并天真。
疏影横斜,澄波清浅,暗香浮动月黄昏。
山驿畔,行人立马,回首几销魂。
江南远,陇使趁程,踏尽冰痕。
有个人人,玉肌偏似,移我常对金尊。
拈纤枝、鬓边斜戴,嗅芳蕊、眉晕潜分。
素脸笼霞,香心喷日,寿阳妆罢酒初醒。

绿头鸭・多丽拼音版

liǎn tóng yún
pò là xuě jì qián cūn
zhàn yáng hé gū gēn xiān nuǎn, shù zhī yǐ bào xīn chūn
rú qīng nǚ mán tóng sù zhì, xiào gū shè nán bìng tiān zhēn
shū yǐng héng xié, chéng bō qīng qiǎn, àn xiāng fú dòng yuè huáng hūn
shān yì pàn, xíng rén lì mǎ, huí shǒu jǐ xiāo hún
jiāng nán yuǎn, lǒng shǐ chèn chéng, tà jǐn bīng hén
yǒu gè rén rén, yù jī piān shì, yí wǒ cháng duì jīn zūn
niān xiān zhī bìn biān xié dài, xiù fāng ruǐ méi yūn qián fēn
sù liǎn lóng xiá, xiāng xīn pēn rì, shòu yáng zhuāng bà jiǔ chū xǐng

岱山中学诗词网