鹧鸪天

作者:无名氏

鹧鸪天原文及朗读

冷落人间昼掩门。
泠泠残粉成纹。
几枝疏影溪边见,一拂清香马上闻。
冰作质,月为魂。
萧萧细雨入黄昏。
人间暂识东风信,梦绕江南云水村。

鹧鸪天拼音版

lěng luò rén jiān zhòu yǎn mén
líng líng cán fěn chéng wén
jǐ zhī shū yǐng xī biān jiàn, yī fú qīng xiāng mǎ shàng wén
bīng zuò zhì, yuè wèi hún
xiāo xiāo xì yǔ rù huáng hūn
rén jiān zàn shí dōng fēng xìn, mèng rào jiāng nán yún shuǐ cūn

岱山中学诗词网