鹧鸪天

作者:无名氏

鹧鸪天原文及朗读

护霜云映月朦胧,乌鹊争飞井上桐。
夜半酒醒人不觉,满池荷叶动秋风。

鹧鸪天拼音版

hù shuāng yún yìng yuè méng lóng, wū què zhēng fēi jǐng shàng tóng
yè bàn jiǔ xǐng rén bù jué, mǎn chí hé yè dòng qiū fēng

岱山中学诗词网