六州

作者:无名氏

六州原文及朗读

炎图盛,六叶正,协重光。
膺宝瑞,更法度,智勇超轶成汤。
昭回云汉烂文章。
震扬威武慑多方。
生民帖泰拥殊祥。
封人祝颂,万寿与天长。
岂知丹鼎就,龙下五云旁。
飘然真驭。
游衍仙乡。
泣彤裳。
伊落洋洋。
嵩峰少室相望。
藏弓剑,游衣冠,俊功盛德难忘。
泉台寂、鱼烛荧煌。
银海深、凫雁翱翔。
想像平居谩焚香。
望陵人散,翠柏忽成行。

六州拼音版

yán tú shèng, liù yè zhèng, xié chóng guāng
yīng bǎo ruì, gèng fǎ dù, zhì yǒng chāo yì chéng tāng
zhāo huí yún hàn làn wén zhāng
zhèn yáng wēi wǔ shè duō fāng
shēng mín tiē tài yōng shū xiáng
fēng rén zhù sòng, wàn shòu yǔ tiān cháng
qǐ zhī dān dǐng jiù, lóng xià wǔ yún páng
piāo rán zhēn yù
yóu yǎn xiān xiāng
qì tóng shang
yī luò yáng yáng
sōng fēng shǎo shì xiāng wàng
cáng gōng jiàn, yóu yì guān, jùn gōng shèng dé nán wàng
quán tái jì yú zhú yíng huáng
yín hǎi shēn fú yàn áo xiáng
xiǎng xiàng píng jū mán fén xiāng
wàng líng rén sàn, cuì bǎi hū chéng háng

岱山中学诗词网