水调歌头

作者:无名氏

水调歌头原文及朗读

八蛮朝凤阙,四境绝狼烟。
太平无事,超烘聚哨效梨园。
笛弄上品,筛动云阳妙选,画鼓可人怜。
乱撒真珠迸,点滴雨声喧。
韵堪听,声不俗,驻云轩。
谐音节奏,分明花里遇神仙。
到处朝山拜岳,长是争筹赌赛,四海把名传。
幸遇知音听,一曲赞尧天。

水调歌头拼音版

bā mán cháo fèng quē, sì jìng jué láng yān
tài píng wú shì, chāo hōng jù shào xiào lí yuán
dí nòng shàng pǐn, shāi dòng yún yáng miào xuǎn, huà gǔ kě rén lián
luàn sā zhēn zhū bèng, diǎn dī yǔ shēng xuān
yùn kān tīng, shēng bù sú, zhù yún xuān
xié yīn jié zòu, fēn míng huā lǐ yù shén xiān
dào chù cháo shān bài yuè, zhǎng shì zhēng chóu dǔ sài, sì hǎi bǎ míng chuán
xìng yù zhī yīn tīng, yī qǔ zàn yáo tiān

岱山中学诗词网