祝英台近

作者:无名氏

祝英台近原文及朗读

剪酴、移红药,深院教鹦鹉。
消遣宿酲,枕熏沈炷。
自从载酒西湖,探梅南浦,久不见、雪儿歌舞。
恨无据。
因甚不展眉头,凝愁过百五。
双燕见情,难寄断肠句。
可怜泪湿青绡,怨题红叶,落花乱、一帘风雨。

祝英台近拼音版

jiǎn tú yí hóng yào, shēn yuàn jiào yīng wǔ
xiāo qiǎn sù chéng, zhěn xūn shěn zhù
zì cóng zài jiǔ xī hú, tàn méi nán pǔ, jiǔ bú jiàn xuě ér gē wǔ
hèn wú jù
yīn shén bù zhǎn méi tóu, níng chóu guò bǎi wǔ
shuāng yàn jiàn qíng, nán jì duàn cháng jù
kě lián lèi shī qīng xiāo, yuàn tí hóng yè, luò huā luàn yī lián fēng yǔ

岱山中学诗词网