鹊桥仙

作者:无名氏

鹊桥仙原文及朗读

东西二府,掖垣一相,谁似硕人兄弟。
骖鸾来伴紫阳仙,要同享、橘中千岁。
银灯初试,花城不夜,铁马响冰春碎。
来年璧月淡罘,看犹有、传柑归遗。

鹊桥仙拼音版

dōng xī èr fǔ, yè yuán yī xiāng, shuí shì shuò rén xiōng dì
cān luán lái bàn zǐ yáng xiān, yào tóng xiǎng jú zhōng qiān suì
yín dēng chū shì, huā chéng bù yè, tiě mǎ xiǎng bīng chūn suì
lái nián bì yuè dàn fú, kàn yóu yǒu chuán gān guī yí

岱山中学诗词网