少年游

作者:无名氏

少年游原文及朗读

上苑莺调舌。
暖日融融媚节。
秦晋新婚,人间天上真奇绝。
傅粉烟霄,倾国神仙列。
彼此和鸣,凤楼一处明月。
歌喉佳宴设。
鸳帐炉香对爇。
合卺杯深,少年相睹欢情切。
罗带盘金缕,好把同心结。
终取山河,誓为夫妇欢悦。

少年游拼音版

shàng yuàn yīng diào shé
nuǎn rì róng róng mèi jié
qín jìn xīn hūn, rén jiān tiān shàng zhēn qí jué
fù fěn yān xiāo, qīng guó shén xiān liè
bǐ cǐ hé míng, fèng lóu yī chù míng yuè
gē hóu jiā yàn shè
yuān zhàng lú xiāng duì ruò
hé jǐn bēi shēn, shào nián xiāng dǔ huān qíng qiē
luó dài pán jīn lǚ, hǎo bǎ tóng xīn jié
zhōng qǔ shān hé, shì wèi fū fù huān yuè

岱山中学诗词网