临江仙

作者:无名氏

临江仙原文及朗读

祖德绵绵盛,家声烨烨传。
流光重庆子生贤。
想见朝来庭户、起非烟。
对客延汤饼,呼童散彩钱。
休夸骨瘦与神全。
看取犀庭玉角、已朝天。

临江仙拼音版

zǔ dé mián mián shèng, jiā shēng yè yè chuán
liú guāng chóng qìng zi shēng xián
xiǎng jiàn zhāo lái tíng hù qǐ fēi yān
duì kè yán tāng bǐng, hū tóng sàn cǎi qián
xiū kuā gǔ shòu yǔ shén quán
kàn qǔ xī tíng yù jiǎo yǐ cháo tiān

岱山中学诗词网