鹧鸪天

作者:高伯达

鹧鸪天原文及朗读

海上蟠桃月样圆。
从头屈指几千年。
双成已报春消息,输与萧郎半月前。
风露晓,月华鲜。
兽炉烟袅水沉烟。
骑鸾鹤休归去,留取人间作女仙。

鹧鸪天拼音版

hǎi shàng pán táo yuè yàng yuán
cóng tóu qū zhǐ jǐ qiān nián
shuāng chéng yǐ bào chūn xiāo xī, shū yǔ xiāo láng bàn yuè qián
fēng lù xiǎo, yuè huá xiān
shòu lú yān niǎo shuǐ chén yān
qí luán hè xiū guī qù, liú qǔ rén jiàn zuò nǚ xiān

岱山中学诗词网