满江红

作者:黄人杰

满江红原文及朗读

季灰融,盛寒里、梅香乍放。
元道是酿成和气,间生名将。
马革裹尸男子志,虎头食肉通侯相。
更胸中、十万拥奇兵,人皆仰。
腰金印,垂玉帐。
忠胆锐,雄心壮。
倚辕门几望,北州驰想。
且倒长江为寿酒,却翻银浦千寻浪。
算时来、一笑洗胡尘,迎天仗。

满江红拼音版

jì huī róng, shèng hán lǐ méi xiāng zhà fàng
yuán dào shì niàng chéng hé qì, jiān shēng míng jiàng
mǎ gé guǒ shī nán zǐ zhì, hǔ tóu shí ròu tōng hóu xiāng
gèng xiōng zhōng shí wàn yōng qí bīng, rén jiē yǎng
yāo jīn yìn, chuí yù zhàng
zhōng dǎn ruì, xióng xīn zhuàng
yǐ yuán mén jǐ wàng, běi zhōu chí xiǎng
qiě dào cháng jiāng wèi shòu jiǔ, què fān yín pǔ qiān xún làng
suàn shí lái yī xiào xǐ hú chén, yíng tiān zhàng

岱山中学诗词网