鹧鸪天

作者:黄人杰

鹧鸪天原文及朗读

落落南班间世英。
风流人物汉更生。
当时良月垂孤处,天女惊香下广庭。
鲸作量,兕为觥。
尽倾家酿祝龄。
校雠天禄须君辈,藜杖看陪太乙星。

鹧鸪天拼音版

luò luò nán bān jiān shì yīng
fēng liú rén wù hàn gēng shēng
dāng shí liáng yuè chuí gū chù, tiān nǚ jīng xiāng xià guǎng tíng
jīng zuò liàng, sì wèi gōng
jǐn qīng jiā niàng zhù líng
jiào chóu tiān lù xū jūn bèi, lí zhàng kàn péi tài yǐ xīng

岱山中学诗词网