虞美人

作者:黄人杰

虞美人原文及朗读

疏梅淡月年年好。
景思今年早。
迎长时节近佳辰。
看取衮衣华发、尽麒麟。
酒中倒卧南山绿。
起舞人如玉。
风流椿树可怜生。
长与柳枝桃叶、共青青。

虞美人拼音版

shū méi dàn yuè nián nián hǎo
jǐng sī jīn nián zǎo
yíng zhǎng shí jié jìn jiā chén
kàn qǔ gǔn yī huá fà jǐn qí lín
jiǔ zhōng dǎo wò nán shān lǜ
qǐ wǔ rén rú yù
fēng liú chūn shù kě lián shēng
zhǎng yǔ liǔ zhī táo yè gòng qīng qīng

岱山中学诗词网