郭郎儿近拍

作者:柳永

郭郎儿近拍原文及朗读

帝里。
闲居小曲深坊,庭院沈沈朱户闭。
新霁。
畏景天气。
熏风帘幕无人,永昼厌厌如度岁。
愁悴。
枕簟微凉,睡久辗转慵起。

郭郎儿近拍拼音版

dì lǐ
xián jū xiǎo qǔ shēn fāng, tíng yuàn shěn shěn zhū hù bì
xīn jì
wèi jǐng tiān qì
xūn fēng lián mù wú rén, yǒng zhòu yàn yàn rú dù suì
chóu cuì
zhěn diàn wēi liáng, shuì jiǔ zhǎn zhuǎn yōng qǐ

岱山中学诗词网