临江仙引

作者:柳永

临江仙引原文及朗读

渡口、向晚,乘瘦马、陟平冈。
西郊又送秋光。
对暮山横翠,衬残叶飘黄。
凭高念远,素景楚天,无处不凄凉。
香闺别来无信息,云愁雨恨难忘。
指帝城归路,但烟水茫茫。
凝情望断泪眼,尽日独立斜阳。

临江仙引拼音版

dù kǒu xiàng wǎn, chéng shòu mǎ zhì píng gāng
xī jiāo yòu sòng qiū guāng
duì mù shān héng cuì, chèn cán yè piāo huáng
píng gāo niàn yuǎn, sù jǐng chǔ tiān, wú chǔ bù qī liáng
xiāng guī bié lái wú xìn xī, yún chóu yǔ hèn nán wàng
zhǐ dì chéng guī lù, dàn yān shuǐ máng máng
níng qíng wàng duàn lèi yǎn, jǐn rì dú lì xié yáng

岱山中学诗词网