水龙吟

作者:李廷忠

水龙吟原文及朗读

风流最数宣城,奇山秀水神仙府。
琴高台畔,花姑坛上,鸾翔凤舞。
春度玉墀,月升金掌,荣分铜虎。
想少陵,知有异人间出,三百载、留佳句。
岁岁椒盘柏,到明朝、又还重举。
阳和散作,千岩瑞雪,两溪甘雨。
汲取恩波,酿成禄酒,庆公初度。
有东风传报,都人已为,筑沙堤路。

水龙吟拼音版

fēng liú zuì shù xuān chéng, qí shān xiù shuǐ shén xiān fǔ
qín gāo tái pàn, huā gū tán shàng, luán xiáng fèng wǔ
chūn dù yù chí, yuè shēng jīn zhǎng, róng fēn tóng hǔ
xiǎng shǎo líng, zhī yǒu yì rén jiān chū, sān bǎi zài liú jiā jù
suì suì jiāo pán bǎi, dào míng cháo yòu hái zhòng jǔ
yáng hé sàn zuò, qiān yán ruì xuě, liǎng xī gān yǔ
jí qǔ ēn bō, niàng chéng lù jiǔ, qìng gōng chū dù
yǒu dōng fēng chuán bào, dōu rén yǐ wèi, zhù shā dī lù

岱山中学诗词网