蕙兰芳・蕙兰芳引

作者:方千里

蕙兰芳・蕙兰芳引原文及朗读

庭院雨晴,倚斜照、睡馀双鹜。
正学染修蛾,官柳细匀黛绿。
绣帘半卷,透笑语、琐窗华屋。
带脆声咽韵,远近时闻丝竹。
乍着单衣,才拈圆扇,气候暄燠。
趁骄马香车,同按绣坊画曲。

蕙兰芳・蕙兰芳引拼音版

tíng yuàn yǔ qíng, yǐ xié zhào shuì yú shuāng wù
zhèng xué rǎn xiū é, guān liǔ xì yún dài lǜ
xiù lián bàn juǎn, tòu xiào yǔ suǒ chuāng huá wū
dài cuì shēng yàn yùn, yuǎn jìn shí wén sī zhú
zhà zhe dān yī, cái niān yuán shàn, qì hòu xuān yù
chèn jiāo mǎ xiāng chē, tóng àn xiù fāng huà qū

岱山中学诗词网