忆帝京

作者:黄庭坚

忆帝京原文及朗读

薄妆小靥闲情素。
抱着琵琶凝伫。
慢拈复轻拢,切切如私语。
转拨割朱弦,一段惊沙去。
万里嫁、乌孙公主。
对易水、明妃不渡。

忆帝京拼音版

báo zhuāng xiǎo yè xián qíng sù
bào zhe pí pá níng zhù
màn niān fù qīng lǒng, qiē qiē rú sī yǔ
zhuǎn bō gē zhū xián, yī duàn jīng shā qù
wàn lǐ jià wū sūn gōng zhǔ
duì yì shuǐ míng fēi bù dù

岱山中学诗词网