梦仙乡

作者:张先

梦仙乡原文及朗读

江东苏小。
夭斜窈窕。
都不胜、彩鸾娇妙。
春艳上新妆。
肌肉过人香。
佳树阴阴池院。
华灯绣幔。
花月好、可能长见。

梦仙乡拼音版

jiāng dōng sū xiǎo
yāo xié yǎo tiǎo
dōu bù shèng cǎi luán jiāo miào
chūn yàn shàng xīn zhuāng
jī ròu guò rén xiāng
jiā shù yīn yīn chí yuàn
huá dēng xiù màn
huā yuè hǎo kě néng zhǎng jiàn

岱山中学诗词网