卷珠帘・蝶恋花

作者:张元干

卷珠帘・蝶恋花原文及朗读

祥景飞光盈衮绣。
流庆昆台,自是神仙胄。
谁遣阳和放春透。
化工重入丹青手。
云璈锦瑟争为寿。
玉带金鱼,共愿人长久。
偷取蟠桃荐芳酒。
更看南极星朝斗。

卷珠帘・蝶恋花拼音版

xiáng jǐng fēi guāng yíng gǔn xiù
liú qìng kūn tái, zì shì shén xiān zhòu
shuí qiǎn yáng hé fàng chūn tòu
huà gōng zhòng rù dān qīng shǒu
yún áo jǐn sè zhēng wèi shòu
yù dài jīn yú, gòng yuàn rén cháng jiǔ
tōu qǔ pán táo jiàn fāng jiǔ
gèng kàn nán jí xīng cháo dòu

岱山中学诗词网