醉蓬莱

作者:张元干

醉蓬莱原文及朗读

对小春桃艳,曲室炉红,乍寒天气。
七叶开,应金章通贵。
梦草银钩,灿花珠唾,是素来风味。
满腹经纶,回天议论,昆台仙裔。
秘殿升华,紫枢勋旧,退步真祠,简心端。
迎日天元,听正衙宣制。

醉蓬莱拼音版

duì xiǎo chūn táo yàn, qū shì lú hóng, zhà hán tiān qì
qī yè kāi, yīng jīn zhāng tōng guì
mèng cǎo yín gōu, càn huā zhū tuò, shì sù lái fēng wèi
mǎn fù jīng lún, huí tiān yì lùn, kūn tái xiān yì
mì diàn shēng huá, zǐ shū xūn jiù, tuì bù zhēn cí, jiǎn xīn duān
yíng rì tiān yuán, tīng zhèng yá xuān zhì

岱山中学诗词网