满江红

作者:京镗

满江红原文及朗读

雨洗新秋,遣凉意、驱除残暑。
还又是、天孙河鼓,一番相遇。
银汉桥成乌鹊喜,金奁丝巧蜘蛛吐。
见几多、结彩拜楼前,穿针女。
舟楫具,将归去。
尊俎胜,休匆遽。
被西川七夕,四回留住。
此地关心能几辈,他年会面知何处。
更倚阑、豪饮莫辞频,歌金缕。

满江红拼音版

yǔ xǐ xīn qiū, qiǎn liáng yì qū chú cán shǔ
hái yòu shì tiān sūn hé gǔ, yī fān xiāng yù
yín hàn qiáo chéng wū què xǐ, jīn lián sī qiǎo zhī zhū tǔ
jiàn jǐ duō jié cǎi bài lóu qián, chuān zhēn nǚ
zhōu jí jù, jiāng guī qù
zūn zǔ shèng, xiū cōng jù
bèi xī chuān qī xī, sì huí liú zhù
cǐ dì guān xīn néng jǐ bèi, tā nián huì miàn zhī hé chǔ
gèng yǐ lán háo yǐn mò cí pín, gē jīn lǚ

岱山中学诗词网