水调歌头

作者:辛弃疾

水调歌头原文及朗读

岁岁有黄菊,千载一东篱。
悠然政须两字,长笑退之诗。
自古此山元有,何事当时才见,此意有谁知。
君起更斟酒,我醉不须辞。
回首处,云正出,鸟倦飞。
重来楼上,一句端的与君期。
都把轩窗写遍,更使儿童诵得,归去来兮辞。
万卷有时用,植杖且耘耔。

水调歌头拼音版

suì suì yǒu huáng jú, qiān zǎi yī dōng lí
yōu rán zhèng xū liǎng zì, cháng xiào tuì zhī shī
zì gǔ cǐ shān yuán yǒu, hé shì dāng shí cái jiàn, cǐ yì yǒu shéi zhī
jūn qǐ gēng zhēn jiǔ, wǒ zuì bù xū cí
huí shǒu chù, yún zhèng chū, niǎo juàn fēi
chóng lái lóu shàng, yī jù duān dì yǔ jūn qī
dōu bǎ xuān chuāng xiě biàn, gèng shǐ ér tóng sòng dé, guī qù lái xī cí
wàn juǎn yǒu shí yòng, zhí zhàng qiě yún zǐ

岱山中学诗词网