促拍满路花

作者:无名氏

促拍满路花原文及朗读

人能常清静,天涤悉皆归。
一真含众妙,入希夷。
昭文不会,气候有成亏。
妄心寂灭尽,困睡饥餐,更无作用施为。
自然,炉鼎就,光彩透帘帏。
玉池神水涌,上生肥。

促拍满路花拼音版

rén néng cháng qīng jìng, tiān dí xī jiē guī
yī zhēn hán zhòng miào, rù xī yí
zhāo wén bú huì, qì hòu yǒu chéng kuī
wàng xīn jì miè jǐn, kùn shuì jī cān, gèng wú zuò yòng shī wéi
zì rán, lú dǐng jiù, guāng cǎi tòu lián wéi
yù chí shén shuǐ yǒng, shàng shēng féi

岱山中学诗词网