定风波令・定风波

作者:张先

定风波令・定风波原文及朗读

西阁明呈奉诏行。
南床吏部锦衣荣。
中有瀛仙宾与主。
相遇。
平津选首更神清。
溪上玉楼同宴喜。
欢醉。
对堤杯叶惜秋英。
尽道贤人聚吴分。

定风波令・定风波拼音版

xī gé míng chéng fèng zhào xíng
nán chuáng lì bù jǐn yī róng
zhōng yǒu yíng xiān bīn yǔ zhǔ
xiāng yù
píng jīn xuǎn shǒu gèng shén qīng
xī shàng yù lóu tóng yàn xǐ
huān zuì
duì dī bēi yè xī qiū yīng
jǐn dào xián rén jù wú fēn

岱山中学诗词网