浣溪沙

作者:秦观

浣溪沙原文及朗读

香靥凝羞一笑开。
柳腰如醉暖相挨。
日长春困下楼台。
照水有情聊整鬓,倚阑无绪更兜鞋。
眼边牵系懒归来。

浣溪沙拼音版

xiāng yè níng xiū yī xiào kāi
liǔ yāo rú zuì nuǎn xiāng āi
rì cháng chūn kùn xià lóu tái
zhào shuǐ yǒu qíng liáo zhěng bìn, yǐ lán wú xù gèng dōu xié
yǎn biān qiān xì lǎn guī lái

岱山中学诗词网