帝台春

作者:李甲

帝台春原文及朗读

芳草碧色,萋萋遍南陌。
暖絮乱红,也知人、春愁无力。
忆得盈盈拾翠侣,共携赏、凤城寒食。
到今来,海角逢春,天涯为客。
愁旋释。
还似织。
泪暗拭。
又偷滴。
谩伫立、遍倚危阑,尽黄昏,也只是、暮云凝碧。
拼则而已今拼了,忘则怎生便忘得。
又还问鳞鸿,试重寻消息。

帝台春拼音版

fāng cǎo bì sè, qī qī biàn nán mò
nuǎn xù luàn hóng, yě zhī rén chūn chóu wú lì
yì dé yíng yíng shí cuì lǚ, gòng xié shǎng fèng chéng hán shí
dào jīn lái, hǎi jiǎo féng chūn, tiān yá wèi kè
chóu xuán shì
hái shì zhī
lèi àn shì
yòu tōu dī
mán zhù lì biàn yǐ wēi lán, jǐn huáng hūn, yě zhǐ shì mù yún níng bì
pīn zé ér yǐ jīn pīn le, wàng zé zěn shēng biàn wàng dé
yòu hái wèn lín hóng, shì zhòng xún xiāo xī

岱山中学诗词网