翦牡丹

作者:张先

翦牡丹原文及朗读

野绿连空,天青垂水,素色溶漾都净。
柔柳摇摇,坠轻絮无影。
汀洲日落人归,修巾薄袂,撷香拾翠相竞。
如解凌波,泊烟渚春暝。
采绦朱索新整。
宿绣屏、画船风定。
金凤响双槽,弹出今古幽思谁省。
玉盘大小乱珠迸。
酒上妆面,花艳媚相并。

翦牡丹拼音版

yě lǜ lián kōng, tiān qīng chuí shuǐ, sù sè róng yàng dōu jìng
róu liǔ yáo yáo, zhuì qīng xù wú yǐng
tīng zhōu rì luò rén guī, xiū jīn báo mèi, xié xiāng shí cuì xiāng jìng
rú jiě líng bō, pō yān zhǔ chūn míng
cǎi tāo zhū suǒ xīn zhěng
sù xiù píng huà chuán fēng dìng
jīn fèng xiǎng shuāng cáo, tán chū jīn gǔ yōu sī shuí shěng
yù pán dà xiǎo luàn zhū bèng
jiǔ shàng zhuāng miàn, huā yàn mèi xiāng bìng

岱山中学诗词网