好事近

作者:晁补之

好事近原文及朗读

风雨过中秋,愁对画帘银烛。
那更气迟节晚,负重阳金菊。
月期花信尚参差。
功名更难卜。
何事四时俱好,□一杯一曲。

好事近拼音版

fēng yǔ guò zhōng qiū, chóu duì huà lián yín zhú
nà gèng qì chí jié wǎn, fù chóng yáng jīn jú
yuè qī huā xìn shàng cēn cī
gōng míng gèng nán bo
hé shì sì shí jù hǎo, yī bēi yī qǔ

岱山中学诗词网