山亭宴

作者:张先

山亭宴原文及朗读

碧波落日寒烟聚,望遥山、迷离红树。
小艇载人来,约尊酒、商量歧路。
衰柳断桥西,共携手、攀条无语。
水际见凫,一对对、眠沙溆。
西陵松柏青如故。
翦烟花、幽兰啼露。
油壁间花骢,那禁得、风吹细雨。

山亭宴拼音版

bì bō luò rì hán yān jù, wàng yáo shān mí lí hóng shù
xiǎo tǐng zài rén lái, yuē zūn jiǔ shāng liáng qí lù
shuāi liǔ duàn qiáo xī, gòng xié shǒu pān tiáo wú yǔ
shuǐ jì jiàn fú, yī duì duì mián shā xù
xī líng sōng bǎi qīng rú gù
jiǎn yān huā yōu lán tí lù
yóu bì jiān huā cōng, nà jìn dé fēng chuī xì yǔ

岱山中学诗词网