齐天乐

作者:周邦彦

齐天乐原文及朗读

绿芜凋尽台城路,殊乡又逢秋晚。
暮雨生寒,鸣蛩劝织,深阁时闻裁剪。
云窗静掩。
叹重拂罗,顿疏花簟。
尚有囊,露萤清夜照书卷。
荆江留滞最久,故人相望处,离思何限。
渭水西风,长安乱叶,空忆诗情宛转。
凭高眺远。
正玉液新,蟹螯初荐。
醉倒山翁,但愁斜照敛。

齐天乐拼音版

lǜ wú diāo jǐn tái chéng lù, shū xiāng yòu féng qiū wǎn
mù yǔ shēng hán, míng qióng quàn zhī, shēn gé shí wén cái jiǎn
yún chuāng jìng yǎn
tàn zhòng fú luó, dùn shū huā diàn
shàng yǒu náng, lù yíng qīng yè zhào shū juàn
jīng jiāng liú zhì zuì jiǔ, gù rén xiāng wàng chù, lí sī hé xiàn
wèi shuǐ xī fēng, cháng ān luàn yè, kōng yì shī qíng wǎn zhuǎn
píng gāo tiào yuǎn
zhèng yù yè xīn, xiè áo chū jiàn
zuì dào shān wēng, dàn chóu xié zhào liǎn

岱山中学诗词网