渔家傲

作者:王采

渔家傲原文及朗读

日月无根天不老。
浮生总被消磨了。
陌上红尘常扰扰。
昏复晓。
一场大梦谁先觉。
雒水东流山四绕。
路傍几个新华表。
见说在时官职好。
争信道。
冷烟寒雨埋荒草。

渔家傲拼音版

rì yuè wú gēn tiān bù lǎo
fú shēng zǒng bèi xiāo mó le
mò shàng hóng chén cháng rǎo rǎo
hūn fù xiǎo
yī chǎng dà mèng shuí xiān jué
luò shuǐ dōng liú shān sì rào
lù bàng jǐ gè xīn huá biǎo
jiàn shuō zài shí guān zhí hǎo
zhēng xìn dào
lěng yān hán yǔ mái huāng cǎo

岱山中学诗词网