向湖边

作者:江纬

向湖边原文及朗读

退处相关,幽栖林薮,舍宇第须茅盖。
翠清泉,启轩窗遥对。
遇等闲、邻里过从,亲朋临顾,草草便成幽会。
策杖携壶,向湖边柳外。
旋买溪鱼,便斫银丝脍。
谁复欲痛饮,如长鲸吞海。
共惜醺酣,恐欢娱难再。
矧清风明月非钱买。

向湖边拼音版

tuì chù xiāng guān, yōu qī lín sǒu, shě yǔ dì xū máo gài
cuì qīng quán, qǐ xuān chuāng yáo duì
yù děng xián lín lǐ guò cóng, qīn péng lín gù, cǎo cǎo biàn chéng yōu huì
cè zhàng xié hú, xiàng hú biān liǔ wài
xuán mǎi xī yú, biàn zhuó yín sī kuài
shuí fù yù tòng yǐn, rú zhǎng jīng tūn hǎi
gòng xī xūn hān, kǒng huān yú nán zài
shěn qīng fēng míng yuè fēi qián mǎi

岱山中学诗词网