蝶恋花

作者:晏殊

蝶恋花原文及朗读

梨叶疏红蝉韵歇。
银汉风高,玉管声凄切。
枕簟乍凉铜漏咽。
谁教社燕轻离别。
草际蛩吟珠露结。
宿酒醒来,不记归时节。
多少衷肠犹未说。
朱帘一夜朦胧月。

蝶恋花拼音版

lí yè shū hóng chán yùn xiē
yín hàn fēng gāo, yù guǎn shēng qī qiè
zhěn diàn zhà liáng tóng lòu yàn
shuí jiào shè yàn qīng lí bié
cǎo jì qióng yín zhū lù jié
sù jiǔ xǐng lái, bù jì guī shí jié
duō shǎo zhōng cháng yóu wèi shuō
zhū lián yī yè méng lóng yuè

岱山中学诗词网