木兰花慢

作者:朱敦儒

木兰花慢原文及朗读

指荣河峻岳,锁胡尘、几经秋。
叹故苑花空,春游梦冷,万斛堆愁。
簪缨散、关塞阻,恨难寻杏馆觅瓜畴。
凄惨年来岁往,断鸿去燕悠悠。
拘幽。
化碧海西头。
剑履问谁收。
但易水歌传,子山赋在,青史名留。

木兰花慢拼音版

zhǐ róng hé jùn yuè, suǒ hú chén jǐ jīng qiū
tàn gù yuàn huā kōng, chūn yóu mèng lěng, wàn hú duī chóu
zān yīng sàn guān sài zǔ, hèn nán xún xìng guǎn mì guā chóu
qī cǎn nián lái suì wǎng, duàn hóng qù yàn yōu yōu
jū yōu
huà bì hǎi xī tóu
jiàn lǚ wèn shuí shōu
dàn yì shuǐ gē chuán, zi shān fù zài, qīng shǐ míng liú

岱山中学诗词网