西江月

作者:朱敦儒

西江月原文及朗读

琴上金星正照,砚中眼相青。
闲来自觉有精神。
心海风恬浪静。
且喜面前花好,更听林外莺新。
瓮头清辣洞庭春。
醉里徐行路稳。

西江月拼音版

qín shàng jīn xīng zhèng zhào, yàn zhōng yǎn xiāng qīng
xián lái zì jué yǒu jīng shén
xīn hǎi fēng tián làng jìng
qiě xǐ miàn qián huā hǎo, gèng tīng lín wài yīng xīn
wèng tóu qīng là dòng tíng chūn
zuì lǐ xú xíng lù wěn

岱山中学诗词网