折红梅

作者:吴感

折红梅原文及朗读

喜冰澌初泮,微和渐入、东郊时节。
春消息,夜来顿觉,红梅数枝争发。
玉溪仙馆,不是个、寻常标格。
化工别与、一种风情,似匀点胭脂,染成香雪。
重吟细阅。
比繁杏夭桃,品格真别。
只愁共、彩云易散,冷落谢池风月。
凭谁向说。

折红梅拼音版

xǐ bīng sī chū pàn, wēi hé jiàn rù dōng jiāo shí jié
chūn xiāo xī, yè lái dùn jué, hóng méi shù zhī zhēng fā
yù xī xiān guǎn, bú shì gè xún cháng biāo gé
huà gōng bié yǔ yī zhǒng fēng qíng, shì yún diǎn yān zhī, rǎn chéng xiāng xuě
zhòng yín xì yuè
bǐ fán xìng yāo táo, pǐn gé zhēn bié
zhǐ chóu gòng cǎi yún yì sàn, lěng luò xiè chí fēng yuè
píng shuí xiàng shuō

岱山中学诗词网