鹧鸪天

作者:张孝祥

鹧鸪天原文及朗读

舞凤飞龙五百年。
尽将锦绣裹山川。
王家券册诸孙嗣,主第笙歌故国传。
居玉铉,拥金蝉。
祗今门户庆蝉联。
君侯合侍明光殿,且作横槎海上仙。

鹧鸪天拼音版

wǔ fèng fēi lóng wǔ bǎi nián
jǐn jiāng jǐn xiù guǒ shān chuān
wáng jiā quàn cè zhū sūn sì, zhǔ dì shēng gē gù guó chuán
jū yù xuàn, yōng jīn chán
zhī jīn mén hù qìng chán lián
jūn hóu hé shì míng guāng diàn, qiě zuò héng chá hǎi shàng xiān

岱山中学诗词网